ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำแห่งเอเชียรูปแบบออนไลน์ V-Con…

15 ก.ย. 2564

การจัดงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำแห่งเอเชียรูปแบบออนไลน์ V-Connect Asia Edition

เตรียมตัวให้พร้อมกับ V-Connect แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมปศุสัตว์แห่งเอเชีย ระหว่าง 22-24 ก.ย. 2564 นี้

Read more

นักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563 ของสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ

15 ก.ย. 2564

นักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563 ของสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ

ตามที่สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ร่วมเสนอรายชื่อพร้อมประวัติบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นนักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทต่างๆ 

Read more
 • ราคาวัตถุดิบ

  ประเภทวัตถุดิบ

  ประจำเดือน มิถุนายน 2564

  (บาท : กก)

  ที่มา : สมาคมผู้ผลิต

  อาหารสัตว์ไทย 

  ข้าวโพด           9.83   บาท/กก.
  รำสด         10.56    บาท/กก. 
  กากรำสกัดน้ำมัน           8.92    บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง ต่างประเทศ         15.29    บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง เมล็ดนำเข้า         18.46    บาท/กก.
  ปลายข้าว         12.35    บาท/กก.
  ปลาป่น         35.35    บาท/กก.
  ปลาป่น เกรดกุ้ง

          50.08    บาท/กก.

  มันเส้น           7.82   บาท/กก.
 • ราคาพันธุ์

           พันธุ์สัตว์                       

  สัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2564

  ที่มา : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

  ลูกไก่เนื้อ       10.50    บาท/ตัว
  ไก่เนื้อ        30.00    บาท/กก.
  ไก่รุ่น     150.00    บาท/ตัว
  ลูกไก่ไข่       28.00    บาท/ตัว
  ลูกเป็ดเนื้อ       25.88    บาท/ตัว
  เป็ดเนื้อ       73.57    บาท/กก.
  ลูกเป็ดไข่       25.00    บาท/ตัว
  เป็ดไข่      135.00   บาท/กก
  แพะ      123.57   บาท/กก.
  โคเนื้อ        94.03   บาท/กก.
  กระบือ        93.02   บาท/กก.
  น้ำนมดิบ

         18.14   บาท/กก.

 • ราคาเนื้อสุกร
  สุกร 

  วันพระที่ 2 กรกฎาคม 2564

  ที่มา :สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

  ภาคตะวันตก  72.50 บาท/กก.
  ภาคตะวันออก
   74.00  บาท/กก.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
   77.00  บาท/กก.
  ภาคเหนือ
  78.00  บาท/กก.
  ภาคใต้
  76.00  บาท/กก.
  เฉลี่ยทั่วประเทศ
   75.50  บาท/กก. 
  ลูกสุกร 16 กก. 2,700  บาท/ตัว 

   

 • ราคาเนื้อไก่
  ไก่

  ราคา วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

  ที่มา :กระทรวงพาณิชย์

  ไก่มีชีวิต (หน้าโรงฆ่ากทม.)-ซีพี 33.00 - 34.00  บาท/กก.
  ไก่มีชีวิต (หน้าโรงฆ่ากทม.)-ทั่วไป 31.00 - 32.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ แข้ง ขา ตีน 78.00 - 80.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ เครื่องใน 53.00 - 54.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ โครงกระดูก 13.00 - 15.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ น่อง ตะโพก 50.00 - 52.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ เนื้อสันใน 58.00 - 59.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ เนื้ออก (เนื้อล้วน) 52.00 - 55.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ ปีก ทั้งปีก (ปีกเต็ม) 70.00 - 75.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ ปีกบน 67.00 - 68.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ หนัง 42.00 - 45.00  บาท/กก.
  ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) 47.00 - 49.00  บาท/กก.
 • ราคาไข่ไก่
  ราคาไข่ / เบอร์

  ราคา ณ วันที่ 7 กรกฎาคม2564

  ที่มา กรมการค้าภายใน

  เบอร์ 0 
  3.75 บาท/ฟอง
  เบอร์ 1
  3.55 บาท/ฟอง
  เบอร์ 2
  3.35 บาท/ฟอง
  เบอร์ 3
  3.15 บาท/ฟอง
  เบอร์ 4
  2.95 บาท/ฟอง
  เบอร์ 5
  2.75 บาท/ฟอง
  ไข่ไก่คละ ณ แหล่งผลิต
  3 บาท/ฟอง

   

 

 

 

        นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้มีการวางแนวทางเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยน้ำนมดิบที่ยังไม่ผ่านกระบวนการทำให้สุกนั้น ถือเป็นซากสัตว์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการในการพิจารณาการอนุญาตเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบ กรมปศุสัตว์จึงเห็นควรให้จัดทำแนวทางและกำหนดหลักเกณฑ์ ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และเป็นประโยชน์ในระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สินค้าปศุสัตว์ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการควบคุมการเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบ 4 ประการ ได้แก่

 • ประการแรก เพื่อจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของน้ำนมดิบ ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ.2564-2570) แผนปฏิบัติการย่อยที่ 2 การพัฒนาการผลิตน้ำนมโคและอุตสาหกรรมโคนมให้ได้มาตรฐานสากล
 • ประการที่สอง เพื่อยกระดับมาตรฐานน้ำนมดิบ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมีข้อมูลเพื่อใช้เฝ้าระวังโรคระบาดและสร้างความน่าเชื่อถือให้ประเทศคู่ค้าและผู้บริโภค
 • ประการที่สาม เพื่อควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบจากต่างประเทศ จากการเปิดเขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) และการค้าเสรีอาเซียน
 • ประการที่สี่ เพื่อป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิดจากน้ำนมดิบภายในประเทศ

        ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบโดยระบบ e-Privilege Permit โดยเชิญเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนจากปศุสัตว์เขต 1 – 9 ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดที่มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และผู้แทนจากศูนย์วิจัย- การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 85 คน โดยการประชุมแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 และวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับขั้นตอนการเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบ ด้วยระบบ e-Privilege Permit ของกองสารวัตรและกักกัน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ในการขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ด้วย

      นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีการวางแนวทางเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบ พร้อมทั้งจัดทำขอบเขตการควบคุมการเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบ อาทิ ควบคุมการขนส่งและเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบเฉพาะกรณี การขนส่งและเคลื่อนย้ายจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบไปยังโรงงานผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม การขนส่งและเคลื่อนย้ายจาก “ฟาร์มโคนมที่ส่งนมไปยังโรงงานผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม” โดยตรง การเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบดังกล่าวฯ ผ่านระบบ e-Privilege Permit เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน GMP หรือ GAP เป็นต้น

       อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การควบคุมเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบที่ยังไม่ผ่านกระบวนการทำให้สุกจากต้นทาง ซึ่งหมายถึง ศูนย์รวบรวมน้ำนม ไปสู่โรงงานแปรรูปนั้น จะทำให้กรมปศุสัตว์สามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้า ในกรณีที่สินค้าอาจมีปัญหาคุณภาพ รวมทั้งจะทำให้ทราบถึงปริมาณน้ำนมที่ผลิตในประเทศ และควบคุมน้ำนมที่อาจจะมีการนำเข้าจากต่างประเทศในอนาคตเมื่อเปิดการค้าเสรีอีกด้วย ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ขอย้ำว่า การเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 นั้น จะบังคับใช้กับผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น ไม่ได้ใช้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยอย่างแน่นอน

**************************************

ข้อมูล/ข่าว : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การควบคุมการเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบ ข่าวปศุสัตว์

 

ข่าวแวดวงปศุสัตว์

"กรมปศุสัตว์ มอบหญ้าพระราชทานแก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

"กรมปศุสัตว์ มอบหญ้าพระราชทานแก่เกษ…

"กรมปศุสัตว์ มอบหญ้าพระราชทานแก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ "

Read more
ปศุสัตว์ปลื้ม โควิดดันยอดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ครึ่งปีแรกพุ่งกว่า 95,000 ล้านบาท

ปศุสัตว์ปลื้ม โควิดดันยอดส่งออกสินค้าปศุ…

กรมปศุสัตว์ เผยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สินค้าปศุสัตว์ส่งออกครึ่งปีแรกยังคงพุ่งแรงกว่า 11% มูลค่ากว่า 95,000 ล้านบาท 

Read more
กรมปศุสัตว์ ชี้แจงสถานการณ์ โรคระบาด ลัมปี สกิน ในโค - กระบือ

กรมปศุสัตว์ ชี้แจงสถานการณ์ โรคระบาด ลัม…

กรมปศุสัตว์ ชี้แจงสถานการณ์ โรคระบาด ลัมปี สกิน ในโค - กระบือ

Read more